باز هم بوي کال واژه اي باران خورده
در خلوت آسمان مه آلود،
تمام حرفها و ناگفته هايم را خط ميزند.
ميدانم اين خود واژه گان نيستند
که نفسم را بند مي آورند
و نميگذارند از استشمام بوي خاک زميني
و باران آسماني مدهوش شوم.

شايد گاهي بايد بنفشه را نديد،
ترنم باران را نشنيد،
حضورِ سپيد ياس را نبوسيد
و واژگان را بخشيد!

خداحافظ ...

/ 0 نظر / 8 بازدید